shape
shape
       Keď po objavení Ameriky moreplavci priniesli do Európy tabak a fajku, ani netušili, ako sa fajčenie tabaku rozšíri po celom svete a do všetkých vrstiev spoločnosti. Fajka sa v krátkom čase stala neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života mužov ale aj žien.
       Z výroby fajčiarskych predmetov a produktov bohatli nielen obchodníci ale aj ich dizajnéri, ktorí  neustále vymýšľali rôzne tvary, neraz vysokej umeleckej hodnoty. Takto sa stala fajka aj zberateľskou atrakciou, na čo sme sa snažili čitateľa v tejto skromnej knižke  upozorniť. Dočíta sa o historicky najstarších fajkách nájdených počas archeologických výskumov z doby bronzovej (1500 r. p. n.l ), ale aj z čias Keltov alebo Rimanov. Vtedy však nefajčili tabak, ale zmesi rôznych bylín. Oboznámi sa s fajkami predkolumbovského obdobia  v území obývanom Eskimákmi a Indiánmi (kalumety). Mnohých čitateľov prekvapí množstvo rôznych tvarov fajok  hlinených, drevených, vodných, kovových, sklenených a fajok z morskej peny (méršaumky).
       Dozviete sa aj o osobnom vzťahu prvého autora knižky k fajke, alebo aj o tom, ako fajka a fajčenie ovplyvňovali spoločenský život v rôznych krajinách, a prečo sa fajka stala predmetom literárneho a výtvarného prejavu.
       Záverečné kapitoly sme venovali stručným informáciám o fajkárskych kluboch vo svete ale aj na Slovensku a fajkárom najznámejšieho slovenského centra výroby hlinených fajok 19. a 1. pol. 20. storočia - Banskej Štiavnici. Dodnes je pre mnohých ľudí fajčenie fajky vášňou a pôžitkom, ktoré na rozdiel  od cigarety neničí tak drasticky zdravie fajčiara.

       Veríme, že každý, kto siahne po tejto knižka, nájde niečo zaujímavé. Veď štiavnická "zapekačka", o ktorej sa dočítate v tejto knižke je výsostne  slovenským vynálezom hodným na zapísanie do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Prajeme čitateľovi príjemné chvíle strávené pri čítaní tejto knižky.

Jozef Šteffek
KNIHA  NIELEN  O  FAJKÁCH
Miroslav Harman
Jozef Šteffek
shape
Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.
(Banská Štiavnica)
 
 
Úvod
shape
 
OBJEDNÁVACÍ  FORMULÁR
Úvod
shape
Uvedenie knihy sa uskutočnilo v Pukanci dňa 5. júla 2008
meno a priezvisko 

počet kusov 

adresa 
telefónny kontakt 
e-mail 
Po zaslaní objednávky Vás budeme kontaktovať do 24h.
Prosíme o uvedenie presných údajov.
Nezabudnite uviest telefónne číslo.
Objednať knihu si môžete
aj telefonicky na čísle:

036 638 27 70
09 03 945 744

Objednať knihu si môžete:

sbpress@sbpress.sk

Ďakujeme za Váš záujem o túto vinimočnú knihu,
ktorá Vás svojim obsahom nielen poučí ale spríjemní Vaše chvíle oddychu.
Podľa predlohy vyplnte prosím formulár
       bol vedec a vysokoškolský pedagóg. V živote mal obrovské šťastie. Svoju lásku k prírode, ku ktorej ho viedol od detstva jeho otec, premenil do svojho povolania. Veľa rokov vychovával študentov v obore ekológie a ochrany prírody. Pôsobil na Katedre aplikované ekológie Fakulty prírodných vied Technickej  univerzity vo Zvolene.
Pokiaľ ide o jeho vedeckú dráhu, tak tá začínala v Bratislave v Ústave experimentálnej biológie a ekológie Slovenskej akadémii vied a po jeho zrušení prešiel na Ústav ekológie lesa do Zvolena. Jeho odbornou špecializáciou bola malakozoológia - teda náuka o mäkkýšoch. Proste miloval slimáky a nevynechá jedinú príležitosť, keď bol v prírode, či doma  alebo v zahraničí, aby ulity slimákov nezbieral.  V jeho zbierke nájdeme ulity slimákov  z viac než stovky krajín sveta, ktoré samozrejme osobne precestoval. Tuto svoju odbornosť bohato využíva pri výučbe ekológie a svojim pútavým vyprávaním o živote týchto nevýrazných tvorov dokázal u študentov vzbudiť nebývalý záujem.
       A preto že mal zberateľstvo v génoch, nájdeme v jeho dome v Banskej Štiavnici i zbierky niektorých atraktívnych predmetov - napr. signované tehly, kalamáre, minerály, keramiku, a všetko, čo sa viaže k histórii jeho rodného mesta a ku skautingu, kde pôsobí už 40 rokov.  V posledných rokoch sa intenzívne venoval predovšetkým štúdiu hlinených fajok,  tzv. zapekačkám. Vyrastal v historickom jadre Banskej Štiavnice, kde  sa ako malý chlapec doslova potkýnal na úlomkoch fajok. Totiž z obdobia 18. a začiatku 20. st.  tu zistil fajky od viac ako 50 výrobcov hlinených fajok, ktorí tu mali svoje dielne. Jeho zbierka obsahuje takmer 1000 exemplárov. O všetkých zbieraných predmetoch mal hlboké historické znalosti, ktoré navyše publikoval v mnohých časopisoch a zborníkoch.
       Jozef Šteffek nás opustil dňa 19. apríla 2013.

RNDr. Miroslav Harman CSc.
 
Vydavateľstvo:
Úvod
shape
Úvod
       narodil sa 28. júna 1932 v Hronci pri Brezne. Gymnaziálne štúdium začal v Brezne a ukončil v Malackách. Po skončení gymnázia začal v rokoch 1950-52  študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore  geológia. Po absolvovaní troch rokov bol vyslaný do Prahy na Prírodovedeckú fakultu Karlovej Univerzity, na špeciálny odbor petrografia a mineralógia rudných ložísk a hornín. Toto štúdium ukončil aj s titulom RNDr. 
Po skončení vysokoškolského štúdia začal v rokoch 1955-58 pracovať v Slovenskom geologickom ústave v Bratislave, odkiaľ prešiel na novo vytvárajúcu sa Fakultu geologicko - geografickú, kde pôsobil na Katedre petrografie s poverením zriadiť laboratórium elektrónovej optickej mikroskopie na štúdium ílovitých minerálov a ich štrukturálnej morfológie a zmien v petrografických procesoch. Bol dlhoročným výkonným šéfredaktorom Geologického zborníka za celú Geologickú spoločnosť v SR a vydával a redigoval aj geologické listy ACTA GEOLOGICA vrátane  expedície aj pre zahraničie.
Zo svojej odbornej problematiky publikoval niekoľko desiatok vedeckých článkov doma ako aj s inými odborníkmi v zahraničí. Zároveň vykonával funkciu výkonného tajomníka Geologického úradu SR v Bratislave
Aj počas obdobia dlhodobého chalupárenia v Pukanci bol publikačne činný. Jeho miláčikom sa stali fajky a ich zberateľská vášeň. V roku 2002 sa zúčastnil pretekov v bafkaní fajky vo Fajkárskom klube v Malackách, kde sa mu podarilo získať titul majstra Slovenska. Osobitne je potrebné spomenúť jeho oduševnené vyprávanie zamerané na históriu Pukanca a jeho okolia v archeologických súvislostiach. Zaujímal sa o hradiská z minulosti našich predkov. Sledoval ich obranné systémy vrátane spečeného ochranného valu v Pečeniciach, k čomu sa dopracoval úzkou spoluprácou s historikom Dr. Pavlom Dvořákom, ako aj spoluprácou s prof. Václavom Furmánkom zo Slovenského archeologického ústavu v Nitre. Spoločne vytvorili niekoľko scenárov historických dokumentov pre krátky film.
       Miroslav Harman nás opustil dňa 15. januára 2008
Nech mu je, ako dobrému a charakternému človekovi, Zem slovenská ľahká a duša, podľa nášho
"Nech v sláve Božej spočíva."

Spracoval  RNDr. Štefan Havran
V Bratislave 6.2.2008


REKLAMNÉ A VYDAVATEźSKÉ SLUŽBY
Tvárenská 210
935 28 Tlmače
tel. 036 638 2770

cena - 295 Sk
9,79 €
+ poštovné a balné
Kniha bola vydaná s finančnou podporou:
Obce Pukanec
Data System Soft 
Bratislava
Ján Čalovka