Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
Sezóna v roku 2012
Prezident Ivan Gašparovič prijal zástupcov Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska.
Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom Stretnutie s prezidentom p. Gašparovičom
Foto: Jozef Kráľ šéfredaktor Montanrevue
Pán prezident Ivan Gašparovič si každoročne pozýva zástupcov združení, cechov a spolkov. Nebolo tomu inak ani tento rok. Dňa 12.1.2012 sa stretnutia zúčastnilo aj naše OZ, ktoré je členom Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska. Občianske združenie na tomto stretnutí zastupoval správca nášho OZ Ján Brnák sen. s manželkou. Ján Brnák srdečne pánovi prezidentovi poďakoval a poprial mu veľa zdravia a sily do ďalších rokov na čele nášho krásneho Slovenska.
Predchádzajúci článok
Nasledujúci článok
23. - 24.5.2012 žiačky Strednej poľnohospodárkej ?koly Levice na praxi v lese. Janka Iuricová a Silvia Szabóová obnovili náter ohrady nad "Lievikom". 26. - 27.6.2012 pomáhali pri výrobe strie?ky nad ma3ovanú mapu a pri obnove znaeenie náueného chodníka.
Obnova náterov Obnova náterov Obnova náterov
Obnova náterov Obnova náterov Obnova náterov
Obnova náterov Obnova náterov Obnova náterov
26. 6. 2012 Zdenko Oláh vykosil chodník smerom na Turničku.
Vykášanie chodníka Vykášanie chodníka Vykášanie chodníka
Vykášanie chodníka Vykášanie chodníka
Foto: Ján Brnák sen.
Foto: Ján Brnák sen.
Stretnutie banských spolkov - Chomutov 21.4.2012
Chomutov Chomutov Chomutov Chomutov
Chomutov Chomutov Chomutov Chomutov
Chomutov Chomutov Chomutov Chomutov
Chomutov
Foto: Ing. Ivan Lepeň
21.-24. júna v Banskej Štiavnici 5. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska
Foto: Lubo Lužina  iTv-Sitno
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica
Banská Štiavnica Banská Štiavnica Banská Štiavnica
Obec Pukanec, Terénne sociálne pracovníeky obce, v spolupráci so ZO Klubu dôchodcov v Pukanci organizovali v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami doa 28.8. 2012 akciu s názvom ?Nev?edný deo“. Cie3om bolo poukáza? na to, ?e pre zvý?enie kvality ?ivota je dôle?ité by? aktívny a ?i? spoloeenským ?ivotom aj v star?om veku. Akcie sa zúeastnili seniori z klubu dôchodcov v Pukanci, ?emberoviec a z Denného centra e.1 z Levíc. Ján Brnák sen. sprevádzal úeastníkov akcie po náuenom chodníku.
Nevšedný deň
Ľubietovský banícky deň 14.7.2012
Lubietovký banský deň Lubietovký banský deň Lubietovký banský deň
Lubietovký banský deň Lubietovký banský deň Lubietovký banský deň
Lubietovký banský deň Lubietovký banský deň
Foto: ZBSCS
6.10.2012 a  13.10.2012 Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea.
Odborné práce vykonali priatelia z  baníckeho spolku Eisenbach Vyhne, pod vedením Ing. Ivana Lepeňa. Srdečná vďaka všetkým.
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Úprava vstupného portálu štôlne Dorothea
Foto: Ján Brnák sen.
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA