Obec Pukanec
Zdru?enia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Občianske združenie
je členom
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ján Čalovka
Občianske združenie TERRA BANENSIUM - ZEM BANÍKOV
NOVÁ LOKALITA HRUŠKY SNEŽNEJ
(PYRUS NIVALIS JACQ)
Ján  Králik
Zd. Nejedlého č. 2, Levice
HRUŠKA SNEŽNÁ
HRUŠKA SNEŽNÁ v Pukanci
Zborník Tekovského múzea v Leviciach Zborník Tekovského múzea v Leviciach Zborník Tekovského múzea v Leviciach
Originálny dokument:
V katastrálnom území obce Pukanec na lokalite „Muškovie" bola objavená hruška s nápadnými bieloplstnatými listami. Začiatkom augusta 1993 poslal autor príspevku olistenú vetvičku tejto neznámej hrušky na determináciu Doc. Ing. J. Koblíškovi, CSc. (Lesnická fakulta VSŽ v Brne), ktorý ju určil ako hrušku snežnú - Pyrus nivalis Jacq. (syn. P. cuneifolia Vis.; P. communis L. emend. Burgsd. subsp. nivalis /Jacq./ Gams.; P. x nivalis Jacq.). Hruška snežná je 10 až 16 m vysoký strom so široko rozloženou korunou. Staršie kmene sú pokryté tmavo hnedosivou borkou. Mladé vetvičky sú bieloplstnaté, pozdejšie černasté. Púčiky široko vajcovité, sivochlpaté. Listy sú jednoduché, celistvookrajové, elipsovité až obrátené vajcovité, na báze klinovité, na vrchole krátkohrotité, 3-9 cm dlhé, 2-4 cm široké. V mladosti sú listy na oboch stranách bieloplstnanté, neskôr na líci tmavozelené, lesklé. Jesenné sfarbenie je tmavočervené. Listová stopka je 0,5 - 4,5 cm dlhá, bielopstnatá. Aj súkvetia (6-10 kveté) sú taktiež bielopstnaté (Dostálek 1992). Guľovité až hruškovité malvice sú v dobe zrelosti žltozelené až červenkasté, žlto až oranžovo bodkované, tvrdé s trpkou chuťou. Jedlé sú až po prvých, mrazoch. Hruška snežná pochádza z juhovýchodnej Európy a Malej Azie. Na južné Slovensko a južnú Moravu bola introdukovaná počas tureckej invázie. Je to druh už veľmi zriedkavý. Na Slovensku je registrovaných niekoľko (7) lokalít v Ipeľsko-rimavskej brázde, Považskom Inovci, Tribeči a Slovenskom rudohorí (Peniašteková 1992). Nová lokalita hrušky snežnej sa nachádza v opustených ovocných sadoch (miestny názov Muškovskie), v kat. území obce Pukanec, na južných svahoch Štiavnických vrchov v nad morskej výške 480 m. Vzdialenosť lokality od obce je 3 km juhozápadným smerom. Fytogeograficky sa nachádza lokalita v oblasti západokarpatskej kveteny - obvod predkarpatskej flóry. Územie je možné zaradiť do klimatickej oblasti teplej, okrsok teplý, mierne vlhký s miernou zimou. Priemerná ročná teplota je 8 až 9 stupňov Celzia, priemerná teplota vo vegetačnom období je 16 stupňov Celzia. Ročný úhrn zrážok je 681 mm, vo vegetačnom období 300 až 350 mm, (Králik 1975). Geologický podklad tvoria andezity a andezitové tufy. Pôdy sú zväčša hlinité, ílovito-hlinité, minerálne stredne bohaté. Na lokalite sme zistili jeden exemplár hrušky snežnej, asi 12 m vysoký s guľovitou korunou. Obvod kmeňa v 1,10 m je , 195 cm (vo výške 1,30 m nad zemou už vyrastá prvá vetva koruny). Odhadnutý vek je asi 140 až 150 rokov. Na kmeni je vytvorená tmavohnedosivá borka. Z hľadiska výskytu a ohrozenosti je hruška snežná zaradená do Zoznamu ohrozených taxónov vyšších rastlín flóry Slovenska (Maglocký 1983),  v kat. C-IV, vzácnejší taxóny, ktoré si vyžadujú pozornosť. Navrhujeme vyhlásiť tento exemplár štátom chránený strom. Za determináciu a poznámky k hruške snežnej ďakujeme Doc. Ing. J. Koblížkovi, CSc. a Doc. Ing. M. Čapkovi, DrSc.
Literatúra
Dostálek, J.,1992:Pyrus L.-hrušeň.In:Hejný, S., Slávik, B.(Ed).
Květena České republiky 3. Academia, Praha, s.468-469.
Králik, j., 1975: Príroda. In: Zamboj, J.(Ed.)
Pukanec. Osveta, Martin s.11-14.
Potulky prírodou - Miroslava Mikušková
facebook
ADRESÁR BANÍCKYCH SPOLKOV A CECHOV SLOVENSKA